• Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

8 Grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

++++++++++++++++++++++++++

Rycerze Kolumba naszej Parafii, korzystając z pięknej, śnieżnej zimy, organizują KULIG dla wszystkich chętnych: małych i dużych, młodych i starszych. Dzieci do lat 12 muszą być z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem. Kulig odbędzie się w sobotę, 9 grudnia; Zbiórka, rozpoczęcie o g. 12.30 pod lasem w Korczynie na Roźniskach za posesją rodz. Walasów. Zgłoszenie chęci obecności na KULIGU, czyli zapisy chętnych w zakrystii – do czwartku – u Rycerza Dariusza Czarneckiego, bliższe informacje także na stronie internetowej (Facebooku Rycerzy). Trzeba zabrać ze sobą sanki, dobry humor… Zakończenie ogniskiem.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*******

 

Halloween – Co złego jest w tym, że dzieci jeden dzień w roku bawią się w taki sposób i przebierają się w kostiumy czarownic, wampirów, upiorów, duchów, kościotrupów?

Niepokojące jest to, że z uśmiechem na ustach rodzice przebierają swoje dzieci za wiedźmy, śmierć, szkielety itp. i pozwalają im uczestniczyć w pogańskich, satanistycznych rytuałach.

Halloween to święto pogańskie, sprzeczne z duchem chrześcijaństwa. Jest pewną formą odradzania neopogaństwa. Tradycja halloween została przejęta z kultów magicznych i satanistycznych. Korzenie tego wieczoru sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci.

Biblia Szatańska wyraźnie mówi, że halloween (noc z 31. października na 1. listopada ) jest największym świętem satanistycznym, dlatego też Kościół katolicki utożsamia halloween z kultem szatana.

Halloween to banalizacja śmierci, ran, krwi, powiązana z brakiem szacunku do zwłok, szkieletów, kości, czaszek i szczątków ludzkich, oswajanie z wiedźmami, wróżkami, wróżbami, horoskopami, upiorami, wampirami, duchami, zombie, czarownicami, nietoperzami, demonami, czarnymi kotami, a także z brzydotą itp.

Halloween  odziera śmierć z jej powagi, każe na nią patrzeć w kategoriach festynu, ponadto nie uczy szacunku dla zmarłych, cmentarzy itd. 

Media oraz biznes, który czerpie niemałe zyski z „nowego" święta, starają się przedstawić halloween jako niewinną rozrywkę, zabawne stroje i rekwizyty, dreszczyk emocji. Halloween to również sztuczne podsycanie potrzeb konsumentów (zwłaszcza dzieci), którzy będą w jakiś sposób zobowiązani do zakupu dodatkowych, zupełnie bezużytecznych produktów; to próba kreowania nowego rynku zbytu.

Należy mieć świadomość, że w przypadku tragedii najbliższej rodziny osoby umierającej, przez oderwanie śmierci od procesu umierania i traktowanie jej w kategoriach zabawy naturalną konsekwencją takiego postępowania jest znieczulica młodego pokolenia.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++

***********************************

*****************************************

 

*************************************************************

Uroczystość Wszystkich Świętych

         1 listopada to Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół Katolicki wspomina tego dnia wszystkich ludzi, którzy doszli do świętości, zwracając uwagę szczególnie na tych, którzy wiedli święte życie w ukryciu i nie zostali kanonizowani. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że Bóg powołał każdego z nas do świętości.

        Wbrew powszechnemu przekonaniu dzień ten nie jest „Świętem Zmarłych” ale radosnym dziękczynieniem za wszystkich, którzy osiągnęli świętość.

1 listopada był dniem świątecznym również w okresie PRL-u. Jednak starano się wówczas nadać mu charakter świecki i stosowaną przez Kościół katolicki nazwę uroczystości Wszystkich Świętych zastąpiono Świętem Zmarłych. Nazwa ta silnie utrwaliła się w świadomości wielu osób i do dziś można tę formę usłyszeć w przekazach medialnych czy w rozmowach między ludźmi.

         Świętem zmarłych jest jednak Dzień Zaduszny (2 listopada). 1 listopada jest natomiast dniem radosnej celebracji życia tych, którzy trafili do nieba. 2 listopada wierni modlą się za dusze zmarłych, którzy czekają w czyśćcu na zbawienie.

 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

         Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 • a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 • b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 • c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 • d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 • e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 • f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 • g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 21.09.2023

________________________

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

 1. Modlitwa wstępna,
 2. Modlitwa za Ojczyznę,
 3. Litania do św. Andrzeja Boboli,
 4. Modlitwa nowennowa

MODLITWA WSTĘPNA

 

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!
         Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.
    Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen.

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ


         Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. 

Amen.

 

                      Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, Apostole Polesia,
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole,
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Św. Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


         K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
         W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
                   Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

  

MODLITWA NOWENNOWA O PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ W NARODZIE POLSKIM

 

Panie, Ty naród polski głęboko zapisałeś w swym Sercu i otoczyłeś wyjątkową opieką. Przez wieki dajesz dowody, że jesteś dobrym Ojcem, który wyprowadza swe dzieci z różnych niebezpieczeństw i dba o ich prawdziwą, chrześcijańską duchowość. Dziękujemy Ci za to, a szczególnie za dobrych przewodników, którzy uczyli Polaków szczerej pobożności oraz ubogacali nią Kościół. To dzięki nim Polska stała się znakiem wierności Tobie i Ewangelii.
    Dziś bije dziejowa godzina, która wzywa nas do opowiedzenia się, za kim chcemy iść i kogo chcemy słuchać. Czy najważniejszy będzie dla nas Jezus Chrystus i Jego nauka? Czy będą to wartości, które tylko od ludzi pochodzą? Prosimy Cię Jezu, pomóż naszemu narodowi potwierdzić dokonany przed wiekami wybór przynależności do rodziny narodów chrześcijańskich. Niech troska o pogłębione życie religijne, o umocnienie wiary, wierność modlitwie, świadome uczestnictwo we Mszy św., lektura Pisma Świętego prowadzą nas ku prawdziwej pobożności.
    Św. Andrzeju Bobolo, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, uproś narodowi polskiemu łaskę prawdziwej pobożności przejawiającej się w wierności Chrystusowi i Jego przykazaniu miłości. Patronie Polski, ochraniaj Ojczyznę przed mocami ciemności i prowadź ją do zwycięstwa. 

Amen.

 

MODLITWA NOWENNOWA O WIERNOŚĆ NARODU POLSKIEGO CHRYSTUSOWI

 

Boże, Władco narodów, wprowadziłeś nasz naród do Kościoła i wyznaczyłeś mu na ziemi zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy wiary chrześcijańskiej”. W pokorze upadamy przed Twym Majestatem, dziękując za miłość do naszego narodu i za to, że posłużyłeś się nim, aby bronić naszej wiary. Dziękujemy też za dar świętych z naszego narodu, powołanych w ostatnim czasie: świętą siostrę Faustynę i dar Bożego Miłosierdzia, świętego ojca Maksymiliana Kolbe, męczennika Oświęcimia oraz za świętego Jana Pawła II, gorliwego Papieża. Dziękujemy za patronat św. Andrzeja Boboli nad Polską.
    Prosimy teraz o pomoc, by naród nie uległ pokusie odrzucenia Ciebie i Ewangelii, aby ocalił chrześcijańską tożsamość i nadal trwał w Kościele; aby nie odrzucił Twoich przykazań i nie poszedł za modnymi pseudowartościami; aby nie stał się bezbożny. Dlatego zwróć Swój łaskawy wzrok na naszą Ojczyznę i dopomóż jej przezwyciężyć wszelkie przeszkody w zachowaniu wierności Tobie i Kościołowi.
    Święty. Andrzeju Bobolo, wstaw się do Pana za swoimi rodakami i pomóż uratować prawdziwą wiarę w narodzie. Niech twoja przelana krew wyjedna u Boga łaski potrzebne Polakom, którzy dziś bronią wiary w Ojczyźnie. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź nasz naród Bożymi drogami i ocal nas przed bezbożnością i pychą. 

Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 8 września - Święto Narodzenia NMP zwane Świętem Matki Bożej Siewnej 

 

8 września: poświęcenie ziarna do siewu - Msza św. o godz. 18.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Ma on przypominać nam o osobach doświadczających kryzysu samobójczego oraz motywować do szukania dróg pomocy tym wszystkim, którzy tracą radość i motywację do życia. Pomoc to przede wszystkim profesjonalne wsparcie płynące od specjalistów różnych profesji. Nie możemy jednak marginalizować także pierwszej pomocy emocjonalnej, której udzielać może bez wyjątku każdy i każda z nas oraz wartości i roli modlitwy.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września, ma nas uwrażliwiać i motywować do zdobywania wiedzy o problemie, z którym mierzą się wszystkie społeczeństwa. Wzrastająca liczba prób odebrania sobie życia jest wyzwaniem, na które nie możemy patrzeć obojętnie. Dzieci, młodzież, seniorzy ale i (wydawałoby się) nie mający żadnych problemów inni dorośli decydują się na ten radykalny krok nie widząc nadziei na wyjście z impasu, w którym się znaleźli. Biorąc to pod uwagę, jako duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team, zapraszamy do zainteresowania się webinarem, cyklem audycji radiowych emitowanych w Radiu Niepokalanów oraz studiami podyplomowymi.

Webinar:

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Papageno Team serdecznie zapraszają do udziału w webinarze pt. "Otwarty dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych", który odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godzinie 17:00.

Wraz z Fundacją Radia Niepokalanów zapraszamy na cykl audycji pt. ZROZUM, ABY ZAPOBIEC. Są to fragmenty wywiadów z ekspertami suicydologii z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Platformy Pomocowej „Życie warte jest rozmowy” oraz Duszpasterstwa i Strefy wsparcia PapagenoTeam.

***********************************************

 

++++++++++++++++++++++++++

 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża świętego

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata

- Pójdźmy z pokłonem!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15 września - święto Matki Bożej Bolesnej

****************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

18 września obchodzimy liturgiczne święto św. Stanisława Kostki – jednego z patronów Polski, a także patrona polskiej młodzieży.

        Stanisław Kostka pochodził z Mazowsza. Wysłany przez ojca, razem ze swoim bratem Pawłem na nauki do Wiednia, nie uległ złemu wpływowi swojego brata. Paweł bowiem chciał się bawić i bywać w wyższych sferach. Stanisław był bardzo religijny, jego duchowość intensywnie się rozwijała i zaczynał coraz bardziej uświadamiać sobie swoje powołanie. Szczególna pobożność Stanisława była powodem drwin zarówno ze strony jego brata, jak i innych uczniów. Usiłowali oni nawet biciem przekonywać go do „normalnego” postępowania. Stanisław był także niezrozumiany przez swojego ojca, który pragnął, aby jego synowie po przyjęciu odpowiednich nauk, mogli objąć w kraju wysokie urzędy państwowe.

       W 1565 roku Stanisław poważnie zachorował i był bliski śmierci. Ukazała mu się św. Barbara, a później Matka Boża, która złożyła mu na ręce Dzieciątko Jezus. Został uzdrowiony i ślubował wstąpić do jezuitów. Pokonał wszelkie trudności związane z brakiem pozwolenia ojca i pieszą wędrówką przez Alpy do Włoch. Został przyjęty do nowicjatu przy kościele św. Andrzeja w Rzymie.

        Zmarł w wieku 18 lat. Przeczuwał swoją śmierć, ale nie obawiał się jej. Ufał w Boże Miłosierdzie i zgadzał się w pełni z wolą Bożą. Zachorował na malarię. Pragnął odejść do wieczności w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I tak też się stało. Zmarł w dniu 15 sierpnia 1568 roku.

        Św. Stanisław Kostka wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Nie poddawał się trudnościom, tylko z determinacją dążył do wyznaczonego celu, zachowując przy tym pokorę i głęboką wiarę. Boga stawiał ponad wszystko w swoim życiu. Kierował się w nim słowami: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć”. Jest on wzorem dla polskiej młodzieży. Jego życie pokazuje, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla starszych osób. Że trzeba mieć odwagę i nie bać się podjąć ryzyka, aby zrealizować swoje pragnienia. Że prawdziwego, pełnego szczęścia nie należy szukać w dobrach tego świata, ale jedynie w Bogu. Życie św. Stanisława Kostki może być inspiracją dla młodych ludzi do tego, aby zacząć od siebie wymagać, nie ulegać złemu wpływowi otoczenia, lecz konsekwentnie pozostawać przy swoich wartościach i dążyć do świętości.

         Módlmy się do św. Stanisława Kostki o dar świętości życia dla nas oraz dla innych. Prośmy także za jego wstawiennictwem Matkę Bożą o ochronę młodych ludzi od zła i szerzącego się w dzisiejszych czasach zgorszenia.

                    Modlitwa o świętość życia

Boże, który wśród wielu cudów swojej mądrości udzieliłeś św. Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc, coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

***********************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

29 września - Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

Msze święte: godz. 8.00 i 18.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                             

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Niedziela, 13 sierpnia 2023 r.

*******************************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++