• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Modlitwy

 

Rozważania Tajemnic Radosnych Różańca Św.

I Tajemnica: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa."/św.Łk/

Pragnienie młodego Michaela McGivney’a, aby stać się "człowiekiem oddanym innym"

zostało zauważone przez jego proboszcza, który zachęcił go do wstąpienia do

seminarium. Miał 16 lat. Ojciec pozwolił mu porzucić pracę w fabryce i wstąpić do

seminarium, jednak śmierć ojca skomplikowała sytuację rodziny. Dzięki stypendium

ukończył seminarium i przyjął święcenia kapłańskie w 1877 roku. W pierwszej parafii

w New Haven, posługiwał społeczności imigrantów, wziął na siebie obowiązki

schorowanego proboszcza, służył jako obrońca rodzin w sądzie, opiekował się

więźniami, organizował życie kulturalne, był przyjacielem osób należących do innych

wyznań chrześcijańskich, a także założył Rycerzy Kolumba. Przykład ks. McGivney’a

uzmysławia nam że droga podążania za Bożym powołaniem nie jest ani łatwa,

ani prosta.

Módlmy się za Jego przyczyną o łaskę rozeznawania w naszym życiu woli Pana, także

za wszystkich, którzy pozostają na peryferiach społeczeństwa.

 

II Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w

[pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.” (Łk 1,39)

Ks. McGivney’a cechowała umiejętność przekształcania bliźnich w przyjaciół,

a przyjaciół w braci. Dał tego przykład, kiedy służył osobom wykluczonym społecznie

niczym Dobry Samarytanin. Żył zatem samą istotą miłości - była to miłość, która pragnie

rzeczywistego dobra drugiej osoby. Po 7 latach posługi w New Haven, ks. McGivney

został mianowany proboszczem w miejscowości Thomaston. Podczas pożegnalnego

nabożeństwa ludzie głośno płakali w swoich ławkach.

Ks. McGivney zachęcał Rycerzy Kolumba nie tylko do konkretnych czynów, do robienia

czegoś, ale przede wszystkim do bycia kimś, a mianowicie - do bycia lepszą osobą, taką

która jest gotowa żyć zgodnie z wyzwaniami, jakie stawia miłość.

Za przyczyną ks. McGivney’a prośmy księży proboszczów, o gorliwe budowanie

Królestwa Bożego na ziemi dla dobra wszystkich ludzi, a także za świeckich

zaangażowanych w życie parafii i działalność społeczną, aby ich działaniom

przyświecała miłość Boga i bliźniego.

 

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

„Oto synowie są darem Pana, a owoce łona nagrodą” (Ps 127).

Oto mały domowy Kościół rodziny McGivneyów stał się podatnym gruntem do

obudzenia przyszłego powołania Michaela i jego braci. Rodzina będąc rzeczywistością

stworzoną i pobłogosławioną przez Boga jest także miejscem, w którym kobieta

i mężczyzna mają przywilej wydawania na świat dzieci. Rodzice są dla swojego

potomstwa pierwszym przykładem ludzkiej miłości, jedności i braterstwa. Patrick

i Mary McGivney opuścili Irlandię i pobrali się w Ameryce. Wydali na świat trzynaścioro

dzieci, doświadczając przy tym także smutku, pochowania sześciorga z nich. Ich

pierwsze dziecko, Michael urodził się w 1852 roku. Chłopiec wcześnie wziął na siebie

odpowiedzialność za rodzinę, opiekując się młodszym rodzeństwem. W wieku 13 lat

dołączył do ojca, który pracował w fabryce. Dzięki temu Michael nauczył się

pracowitości, dyscypliny, współczucia, braterskiej miłości. Życie McGivneyów

zaowocowało wspaniałym darem powołań Michaela i dwóch młodszych braci, którzy

również zostali księżmi.

Módlmy się przez wstawiennictwo bł. Michaela o święte małżeństwa, hojnie

przyjmujące dar nowego życia i o to abyśmy docenili znaczenie życia rodzinnego i nasz

kościół domowy.

 

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)

Jak stwierdził jeden ze współczesnych księdzu McGivneyowi: "nazywali go świętym

i naprawdę tak myśleli". Założyciel Rycerzy Kolumba prowadził życie bezinteresownie

ofiarowane w służbie drugiemu człowiekowi. Jego duchowej pracy towarzyszyły

działania na rzecz doczesnego dobra swoich Braci (...)". Ale najlepszy bodaj opis

pochodzi od pewnego ówcześnie żyjącego człowieka, który wspominał „twarz kapłana

(...), twarz pięknego wyciszenia. Nie było w tym obliczu niczego, co byłoby oschłe,

ale też niczego, co nie byłoby silne".

Módlmy się przez jego wstawiennictwo o świętość duchowieństwa i kapłanów oraz

prowadzonych przez nich świeckich, o odnawianie pragnienia częstej spowiedzi świętej

i adoracji Pana Jezusa w Hostii Przenajświętszej ukrytego.

 

 

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps.133)

Rycerze Kolumba wyrośli na gruncie osobistego doświadczenia ks. McGivney’a,

który znał trudności, z jakimi boryka się rodzina, gdy jej żywiciel umiera w młodym

wieku. Poznał także katolików, których zwabiły tajne stowarzyszenia, obiecując

braterską pomoc oraz korzyści finansowe, choć ich praktyki stały w sprzeczności z wiarą

katolicką. Jednakże zetknął się również z ludźmi, którzy dzięki sile charakteru trwali

mocno przy swej wierze, oddając się ciężkiej pracy, aby utrzymać swoje rodziny.

Rycerze Kolumba to wspólnota, która ma wspierać mężczyzn w praktykowaniu

katolickiej wiary, a także nieść pomoc wdowom i sierotom po śmierci jednego

z członków rodziny. Misję Rycerzy Kolumba można podsumować słowami:

Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo. Ks. Michael zachorował na grypę w trakcie

pandemii w roku 1890 i zmarł w przededniu swoich 38 urodzin.

Cud, który doprowadził do jego beatyfikacji 31 października 2020 roku polegał na

uzdrowieniu dziecka, które w łonie matki dotknięte było śmiertelną chorobą,

a ostatecznie urodziło się z zespołem Downa w dużej, kochającej rodzinie.

Módlmy się za wstawiennictwem bł. McGivney’a o dążenie do świętości przez

praktykowanie cnót, o rozwój męskich wspólnot, szczególnie w tym różańcu za Rycerzy

Kolumba oraz za cierpiących i umierających w czasie pandemii koronawirusa oraz

o ochronę każdego nienarodzonego życia.__


 

 

Litania do błogosławionego ks. Michaela McGivney'a

Panie, zmiłuj się nad nami

Chryste, zmiłuj się nad nami

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Matko Boża Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Matko Boża z Guadalupe, ...

Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,

Św. Józefie, Oblubieńcze Maryi Panny i Opiekunie Zbawiciela,

Św. Michale Archaniele,

Błogosławiony Michaelu McGivneyu, módl się za nami.

Pokorny Sługo Boży, ...

Wierny uczniu Chrystusa,

Synu Niepokalanego Serca Maryi,

Posłuszny Synu Kościoła,

Przykładzie czystości kapłańskiej,

Gorliwy kapłanie Chrystusa,

Łagodny pasterzu dusz ludzkich,

Oddany proboszczu,

Mądry doradco,

Nauczycielu wiary,

Sługo wszystkich,

Opiekunie ubogich

Obrońco wdów i sierot,

Przyjacielu samotnych i cierpiących,

Towarzyszu więźniów,

Pocieszycielu chorych i umierających,

Apostole rodzin chrześcijańskich,

Ojcze młodzieży,

Orędowniku pracujących,

Ewangelisto zagubionych,

Głosicielu Ewangelii Życia,

Opiekunie świeckich,

Obrońco imigrantów,

Wzorze Miłosierdzia,

Przykładzie Jedności,

Orędowniku katolickiego Braterstwa, módl się za nami.

Nauczycielu chrześcijańskiego Patriotyzmu,

Założycielu Rycerzy Kolumba,

Błogosławiony Michaelu, pokorny w służbie Kościołowi, módl się za nami.

Błogosławiony Michaelu, oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,

Błogosławiony Michaelu, kapłanie czystego serca,

Błogosławiony Michaelu, wierny obowiązkom kapłańskim,

Błogosławiony Michaelu, wytrwały w cierpieniu,

Błogosławiony Michaelu, w chwili śmierci pełen pokoju,

Błogosławiony Michaelu, naśladowco Chrystusa ukrzyżowanego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, błogosławiony Michaelu McGivneyu,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, spraw, aby heroiczny przykład życia i cnót Twojego kapłana,

błogosławionego ks. Michaela McGivneya, pomógł nam pełniej naśladować Twojego

Syna, Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego Ciało,

którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natchnie nas większym zaufaniem

do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad potrzebującymi

i odrzuconymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Akt zawierzenia

Rozpoczynamy peregrynację Twoich relikwii i obrazu w parafii MNMP w Łosieniu.

Żyłeś ponad sto lat temu z troską spoglądając na swoją parafię, na ludzi

zmagających się trudami życia, z pandemią, z biedą, często tracącymi wiarę

i ufność Bogu oraz odchodzącymi od Kościoła. Swoją postawą pokazałeś

i udowodniłeś, że poprzez modlitwę oraz działania możliwe jest nie tylko

przeciwstawienie się tym zjawiskom, ale, że podążając za Twoim drogowskazem

katolickie rodziny będą przybliżały się do Boga.

Stajemy w tej parafii w roku 2021 i za Twoim wstawiennictwem pragniemy

zawierzać sprawy, które nosimy w naszych sercach.

Zawierzamy Ci kapłanów, duszpasterzy, którzy przez sakrament Kapłaństwa

zostają związani z Chrystusem w szczególny sposób - w sposób który daje im

przywilej wypowiadania słów przeistoczenia w imieniu Chrystusa, przez to

uosabiając Go prawdziwie i w pełni na ołtarzu. Jako Rycerze Kolumba

dziękujemy Bogu za wspaniały dar naszych księży, z którymi łączymy się

w pełnej niezłomnej solidarności Zobowiązujemy się do modlitwy nie tylko za

Nich, a także o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne realizując w

praktyce nasze hasło: Solidarni z księżmi i biskupami.

Zawierzamy Ci sprawę ochrony życia w naszej Ojczyźnie, w czasie, kiedy toczy

się batalia między dobrem a złem, między cywilizacją życia, a cywilizacją

śmierci. Wspieraj nas, abyśmy budowali, a raczej: odbudowywali szacunek dla

życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bo tak wiele zostało zrujnowane

w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej,

w środkach przekazu.

Zawierzamy Ci nasze rodziny i wszystkich małżonków, jakże często zmagających

się problemami, jakże często wątpiącymi, że Chrystus Dobry Pasterz staje

pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się

oni mężem i żoną. Daj siłę, aby wytrwale współpracowali i stale odnawiali łaską

sakramentu małżeństwa i w wierze wychowywali swoje dzieci, troszcząc się o ich

Zbawienie. Daj moc, abyśmy przezwyciężyli słabości i pokusy; abyśmy nie dali

się uwieść modzie rozwiązłości, lecz twardo stali na straży Bożych przykazań.

Zawierzamy Ci Rycerzy Kolumba i członków naszych rodzin. Błogosławiony

Księże Michale wspieraj nas w podejmowanych, każdego dnia inicjatywach,

abyśmy w każdym działaniu realizowali zasady miłosierdzia, jedności, braterstwa

i patriotyzmu podążając ścieżką, którą nam wytyczyłeś. Daj nam siłę byśmy byli

gorliwymi świadkami wiary.

Błogosławiony Księże Michale – Módl się za nami.